Deneysel Morfin Bağımlılığının ve Morfin Çekilmesinin Mesane Düz Kas Kontraksiyonuna Etkisi

Rabia SOLAK1, Faik ÖZDENGÜL2, Zülfikare Işık SOLAK GÖRMÜŞ3, Oğuzhan YAYLALI1, Hasan BAKAY4

ÖZ
Morfinin renal fonksiyonlar ve mesane üzerine etkileri araştırılmış olmakla birlikte morfinin uzun süreli kullanımı sonucu oluşan bağımlılık ve buna bağlı yoksunluk sendromunun mesane üzerinde farklı etki oluşturup oluşturmadığı henüz çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, morfin bağımlılığının ve morfin yoksunluğunun mesane düz kası üzerine olan etkisini araştırmaktır.Çalışmaya alınan yetişkin erkek Wistar-Albino ratlar (n:30) rastgele 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 7 gün boyunca 10 mg/kg %0.9 NaCl çözeltisi cilt altı yoldan enjekte edildi. Benzer şekilde, morfin ve morfin yoksunluğu grubuna ise 10 mg/kg morfin verildi. Son enjeksiyondan 2 saat sonra morfin yoksunluğu grubuna intraperitoneal yoldan 3 mg/kg nalokson verilirken, kontrol ve morfin gruplarına %0.9 NaCl verildi ve yarım saat boyunca hayvanların davranışları gözlendi. Sonrasında ise izole organ banyosunda gerimlerini kaydetmek amacıyla hayvanların mesaneleri ayrıldı. Morfin çekilmesi grubundaki sıçanlarda morfin yoksunluk davranışları gözlemlenmiştir. Grupların mesane kontraksiyonları incelendiğinde ise gerim değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, morfin bağımlılığı oluşturulmuş sıçanlarda yapılan çalışma sonucunda morfin bağımlılığı ya da morfin yoksunluğunun mesane kontraksiyonlarını etkilemediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İzole Organ Banyosu, Kontraktilite, Mesane, Morfin Bağımlılığı, Nalokson

Effect of Experimental Morphine Dependence and Morphine Withdrawal on Bladder Smooth Muscle Contraction


ABSTRACT
Although the effects of morphine on renal functions and bladder have been investigated, it has not been studied yet whether the long-term morphine dependence and related withdrawal syndrome have a different effect on the bladder. Aim of the study is to investigate the effects of morphine addiction and morphine withdrawal on bladder smooth muscle. Adult male Wistar-Albino rats (n:30) included in the study were randomly divided into 3 groups. 10 mg/kg 0.9% NaCl solution was injected subcutaneously once a day for 7 days. 10 mg/kg morphine was injected subcutaneously once a day for 7 days in morphine and morphine-withdrawal group. After two hours of the last injections, 3 mg/kg 0.9% NaCl solution was injected intraperitoneally in both control and morphine groups, while 3 mg/kg naloxone for morphine-withdrawal group. Then the behavior of the animals was observed for thirty hours. Afterwards, the bladders were rapidly extracted and their tension was recorded in the isolated organ bath. Morphine withdrawal behaviors were observed in rats in the morphine withdrawal group. When the bladder contractions of the groups were examined, no statistically significant difference was found between the tension values (p>0.05). In summary the study carried out in rats with morphine addiction, it was observed that being addicted to morphine or being on morphine withdrawal did not affect bladder contractions.

Keywords: Isolated Organ Bath, Contractility, Bladder, Morphine Addiction, Naloxone


1Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Konya, Türkiye
3Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Konya, Türkiye
4Uzm. Dr., Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Nizip Devlet Hastanesi, Psikiyatri Birimi, Gaziantep, Türkiye

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: