Nöropsikiyatrik Bir Tablo: Deliryöz Mani Olgu Sunumu

Zakire Kübra AKSOY1 , Şule Nur CEYHAN2 , Figen GÜNEY3 , Faruk UGUZ4

ÖZ


Bilinç bulanıklığı, oryantasyonda bozulma, gün içerisinde dalgalı seyir gibi deliryum belirtileri, mani, katatoni ve/veya psikoz semptomları ile birlikte görüldüğünde deliryöz mani akla gelmelidir. Deliryöz maninin klinik prezantasyonu saatler ve günler içerisinde başlayıp hızlı progresyon gösterir. Burada 65 yaş kadın hastanın geçirmiş olduğu subakut-kronik dönem serebrovasküler olay sonrası konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu nedeniyle nöroloji servisinde tetkik edilirken mani belirtilerinin ortaya çıkışı ve tedavi süreci ele alınmaktadır. Nöroloji ve psikiyatri branşlarının işbirliği ile deliryöz mani tanısı koyulan hastaya birkaç saat içerisinde EKT uygulanmış ve ilk EKT’den itibaren dramatik yanıt gözlenmiştir. Daha önce bipolar bozukluk öyküsü olmayan hastaya EKT sonlandırıldıktan sonra duygudurum düzenleyici olarak valproik asit başlanmıştır. Hasta halen bipolar bozukluk yönünden remisyonda olup düzenli olarak takip ve tedavisine devam etmektedir. Nadir görülen deliryöz mani tablosu nöropsikiyatrik bir tablo olup, tedavi edilmediğinde ölümcül olabileceğinden klinisyenlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deliryöz Mani, Serebrovasküler Olay, Katatoni, Psikoz, Deliryum, Mani

A Neuropsychiatric Manifestation: A Case Report of Delirious Mania


ABSTRACT
Delirious mania should be considered when symptoms of delirium such as blurred consciousness, disorientation, and fluctuating course during the day are accompanied by symptoms of mania, catatonia, and/or psychosis. The clinical presentation of delirious mania begins within hours and days and progresses rapidly. Here, the appearance of mania symptoms and the treatment process of a 65-year-old female patient while being examined in the neurology service due to confusion and disorientation after a subacute-chronic period cerebrovascular accident are discussed. With the cooperation of neurology and psychiatry branches, ECT was applied to the patient who was diagnosed with delirious mania within a few hours, and a dramatic response was observed from the first ECT. After ECT was terminated, valproic acid was started as a mood stabilizer in the patient who had no history of bipolar disorder before. The patient is still in remission in terms of bipolar disorder and continues to be followed up and treated regularly. Clinicians should be careful in this regard, as delirious mania, which is rare, is a neuropsychiatric condition and can be fatal if left untreated.

Keywords: Delirious Mania, Cerebrovascular Event, Catatonia, Psychosis, Delirium, Mania


1Arş. Gör, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, kubra_aksoy_589@hotmail.com
2Arş. Gör, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, sulenurceyhan@gmail.com
3Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, guneyfigen@yahoo.com.tr
4Prof., Medova Hastanesi, Konya, Türkiye, farukuguz@gmail.com

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: