The Relationship Between Attachment Styles and Willingness to Cooperate with Robots: Mediating Effects of Nursing Students’ Belief About Human Nature and Trust in Robots

Serkan EREBAK1 , Necla KASIMOĞLU2

ABSTRACT
Organizations providing healthcare services adopt modern technologies to improve the quality of the services they offer. Deploying the human-robot cooperation process in organizations is a challenge and organizations need to prepare their employees for the process. A single individual characteristic may be a variable that affects an employee’s adoption process. To learn whether individual characteristics affect this process, this paper examined how nursing students’ attachment styles have an effect on the human-robot cooperation process and whether beliefs about human nature have a mediation effect on how nursing students perceive robots. The study investigated how trust in robots affects attachment styles and the willingness to cooperate with robots. Nursing students filled out paper-based surveys in classrooms. Data were analyzed via Pearson product-moment correlations and PROCESS macro. The mediation hypotheses were supported with significant results. In human-robot cooperation, the human operator’s character may affect the entire process. Therefore, studies are needed to focus on the effects of individual factors on the adoption of these technologies.


Keywords: Attachment Styles, Human-Robot Interaction, Human Nature, Robots, Trust

Bağlanma Stilleri ile Robotlarla İşbirliği Yapma İsteği Arasındaki İlişki: Hemşirelik Öğrencilerinin İnsan Doğasına İlişkin İnançları ve Robotlara Güvenlerinin Aracı Etkileri


ÖZ
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, sundukları hizmetin kalitesini artırmak için modern teknolojileri edinmektedir. Organizasyonlarda insan-robot işbirliği sürecini sağlamak zorlu bir aşamadır. Bu kuruluşların çalışanlarını bu sürece hazırlaması gerekir. Kişilik özellikleri bu teknolojileri benimseme sürecini etkileyen bir değişken olabilir. Bu çalışmada, bazı bireysel özelliklerin bu süreci etkileyip etkilemediğini öğrenmek için, hemşirelik öğrencilerinin bağlanma stillerinin nasıl bir etkiye sahip olduğunu ve insan doğasına dair inancın insanların robotlara dair algısı üzerinde aracılık etkisinin olup olmadığını incelenmiştir. Robotlara duyulan güvenin bağlanma stillerini ve robotlarla işbirliği yapma istekliliğini nasıl etkilediği de araştırılmıştır. Hemşirelik öğrencileri sınıflarda anketleri doldurmuştur. Veriler, Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı ve PROCESS makro ile analiz edilmiştir. Aracılık hipotezleri desteklenmiştir. İnsan-robot işbirliğinde, bireyin karakteri tüm süreci etkileyebilir. Bu nedenle, bu teknolojilerin benimsenmesinde bireysel faktörlerin etkilerine odaklanmak için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma Stilleri, İnsan-Robot Etkileşimi, İnsan Doğası, Robotlar, Güven


1Ph.D., Turkish Management Sciences Institute – TUBITAK, Kocaeli, Turkey
2Asst. Prof., Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Health Sciences, Erzincan, Turkey

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: